Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego SWIATSYPIALNI.NET

Spis treści:
I Wstęp
II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży
III Zawarcie umowy sprzedaży
IV Dostawa i odbiór
V Ceny i metody płatności
VI Gwarancja, reklamacje i zwroty
VII Pozostałe

 

I Wstęp

1.       Właścicielem oraz administratorem Sklepu internetowego SWIATSYPIALNI.NET jest Członek Zarządu Jednoosobowego Michał Orzyłowski prowadzący Spółkę Z Ograniczoną Odpowiedzialnością pod firmą: "ŚWIAT SYPIALNI SP Z O. O. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92/117, woj. mazowieckie, nadane REGON 360923421, NIP 7010471578, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000546331.


2.       Administratorem danych osobowych jest Członek Zarządu Jednoosobowego Michał Orzyłowski prowadzący Spółkę Z Ograniczoną Odpowiedzialnością pod firmą: "ŚWIAT SYPIALNI SP Z O. O. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92/117, woj. mazowieckie, nadane REGON 360923421, NIP 7010471578, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000546331. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

3.       Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu SWIATSYPIALNI.NET oraz określa zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta Sklepu, zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ofercie Sklepu, składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania ważnych cywilnoprawnych Umów sprzedaży (na odległość za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej tj. Internetu w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.)).

4.       Dostęp do Regulaminu każdy użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku Regulamin umieszczonego na stronie Sklepu.  Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, celem zapoznania się z jego treścią lub jego utrwalenia i wydruku przed skorzystaniem z oferty Sklepu.

5.       Informacje o produktach w Sklepie m.in. opisy, ceny stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), zgodnie z warunkami Regulaminu.

6.       Towary w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach towaru, jego cenie, oraz materiale, z którego jest wykonany itp.

7.       Zdjęcia i prezentacje oferowanych produktów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

8.       Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

9.       Językiem Regulaminu i Umowy między Właścicielem a kupującym jest język polski.

10.   Kopiowanie, modyfikowanie, dystrybucja, wyświetlanie publiczne, przedrukowywanie, licencjonowanie, sprzedaż, wymiana, przekazywanie materiałów 
i danych pochodzących ze Sklepu lub jego składników podlega ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994 nr 24 poz.83 z późn.zm.) i jest bez pisemnej zgody Właściciela – bezwarunkowo zabronione.

11.   Przepisów Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827)  nie stosuje się do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa,  jeżeli konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
 

II Zasady korzystania ze sklepu i zawarcie umowy sprzedaży

1.       Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, tj. sieci publicznej w rozumieniu art.2 ust.22 Ustawy z dnia 21 lipca 2000r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2000, nr 73, poz. 852 z późn.zm.).

2.       Umowa sprzedaży zawierana jest między kupującym (Klient), a Sprzedającym: Członkiem Zarządu Jednoosobowego Michałem Orzyłowskim prowadzącym Spółkę Z Ograniczoną Odpowiedzialnością pod firmą: "ŚWIAT SYPIALNI SP Z O. O. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-514 Warszawa, ul. Marszałkowska 84/92/117, woj. mazowieckie, nadane REGON 360923421, NIP 7010471578, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, KRS:0000546331.

3.       Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez przekazanie Klientowi dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT) wystawionego zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004r.  o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 nr 54 poz.535 z późniejszymi zmianami) i innymi stosownymi przepisami prawa. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się  Ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827) [obowiązuje od 25 grudnia 2014r.] i Ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002 nr 144 poz.1204 z późn.zm.) oraz inne obowiązujące akty prawne, wymienione w Regulaminie. Klient korzystając ze Sklepu wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności: faktur VAT z załącznikami, faktur VAT korygujących z załącznikami i formularzy.

4.       Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Akceptacja Regulaminu odbywa się online podczas rejestracji lub składania zamówienia.

5.       Informacje zawarte w formularzu po zakupowym powinny być kompletne, zgodne z prawdą i aktualne, tj. zgodne ze stanem faktycznym. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizacje zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

6.       Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i Polityką ochrony prywatności Sklepu.

7.       Użytkownik, który skorzystał ze Sklepu, zobowiązany jest do:

a)     Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa.

b)     Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania.

c)     Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej.

d)     Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego.

e)     Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.

f)      Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu.

 

III Zawarcie umowy sprzedaży:

1.       Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie w jakiejkolwiek dostępnej formie:

a)      na stronie Sklepu (on-line)

b)      telefonicznie

c)      pocztą elektroniczną.

2.       Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia przez cały rok. Jedynie zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 8.00 - 16.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane chronologicznie w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3.       Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).

4.       Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.

5.       W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do koszyka.

6.       Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Potwierdź Zamówienie”, Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury.

7.       Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Potwierdź Zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu co do zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

8.       Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie Sklepu oraz drogą e-mailową komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości produktów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta. Komunikat stanowi potwierdzenie otrzymania przez Sklep oferty zakupu Klienta.

9.       Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty złożonej drogą elektroniczną lub telefonicznie (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.

10.   Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia przyjęcia oferty zakupu, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem, w tym możliwy jest kontakt drogą telefoniczną, z potwierdzeniem mailowym.

11.   W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy: (1) dane teleadresowe Kupującego są na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę towaru, (2) transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub (3) płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

12.   Aktualne informacje odnośnie kosztów przesyłki znajdują się na stronie Sklepu: Koszty wysyłki
 

IV Dostawa i odbiór

1.       Termin realizacji zamówienia w Sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania Klientowi produktów do wysyłki. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika podczas kontaktu z Klientem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2.       Produkty są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej firmami spedycyjnymi: DPD Polska Sp. z o. o., InPost Express Sp. z o.o. i Pocztą Polską  lub przy wykorzystaniu usługi Paczkomaty InPost oferowanej przez InPost Sp. z o.o. Warunki przewozu i dostawy oferowane przez danego kuriera są przedstawione na jego stronie internetowej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to 1-2 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki, przy czym w razie wyboru przez Klienta dostawy towaru w formie Paczkomaty InPost, powyższy termin może się wydłużyć do 2-3 dni roboczych, natomiast  Pocztą Polską do 3 dni roboczych. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych, a w żadnym razie nie przekroczy 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z art. 5431  Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.). Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży (i ew. kosztów przesyłki), w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą płatności elektronicznych, bądź zwykłym przelewem internetowym).

3.       Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki lub jej zabezpieczenia noszą wyraźne ślady uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się bezzwłocznie ze Sprzedającym celem wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia ewentualnych roszczeń z tytułu uszkodzenia, czy kradzieży podczas transportu.
Odbierając przesyłkę z Paczkomatu, Klient powinien sprawdzić stan paczki i w razie jakichkolwiek zastrzeżeń, wybrać na ekranie Paczkomatu opcję dot. reklamacji i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

4.       Aktualne informacje odnośnie dostawy znajdują się na stronie Sklepu: Koszt i sposób dostawy

V Ceny i metody płatności

1.       Informacja o cenie zakupu towaru w Sklepie podawana na stronie Sklepu i ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych towarów, zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. Ta cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim mailu.

2.       Ceny produktów w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. Sklep nie stosuje domyślnych odpłatnych opcji dodatkowych.

3.       Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującym prawem, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

4.       Aktualne informacje odnośnie płatności  znajdują się na stronie Sklepu: Płatności
 

VI Gwarancja, reklamacje i zwroty,

1.       Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne, dopuszczone do obrotu na terytorium RP.

2.       W przypadku Umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964 nr 16 poz.93 z późn.zm.), Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych ww. Ustawy za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży czy wymiany, naprawy, obniżenia ceny wadliwego towaru lub zwrotu ceny są podstawowymi prawami konsumenta otrzymującego towar z wadą fizyczną lub prawną.

3.       Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez użytkowników.

4.       Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli umowa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty szyte na miarę, indywidualne zamówienie)

5.       Klient może zgłosić mailowo, telefonicznie lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

6.       Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady fizyczne lub prawne. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, paczką pocztową ekonomiczną, na adres: Świat Sypialni Michał Orzyłowski ul Zacisze 34 08-110 Żelków-Kolonia. Klient otrzyma informację o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą pocztową Sprzedający wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki przez Sprzedającego, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpanie zapasów magazynowych), zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny towaru. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo nie uczynił on zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Formularz reklamacyjny: Formularz RWZ. Czas na zgłoszenie wady towaru wynosi dwa lata. Okres domniemania wystąpienia wady w źle wykonanym towarze wynosi jeden  rok. Sprzedający ma obowiązek udowodnić Klientowi, że wada wynika z jego winy np. ze złego użytkowania.

7.       W przypadku gdy zamówiony towar okazał się wadliwy bądź posiada ukrytą wadę, przez co produkt nie jest pełnowartościowy, prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny bądź pocztą elektroniczną z działem reklamacyjnym, a my postaramy się o jak najszybszą wymianę produktu na pełnowartościowy lub zwrócimy pieniądze.

8.       Oferta Specjalna Sprzedającego: Oferujemy niniejszym naszym Klientom możliwość zwrotu lub wymiany zakupionego u nas towaru w ciągu 365 dni od dnia otrzymania danego zamówienia. Jeżeli przedmiot zakupiony na naszym Sklepie nie spełnia Państwa oczekiwań w 100% , bądź jeżeli po prostu Klient zmieni zdanie, ma 365 dni na jego zwrot, bądź wymianę na inny produkt bez żadnych pytań z naszej strony. Robimy wszystko, aby tylko zagwarantować Klientom bezpieczne i przyjemne zakupy na naszym Sklepie. Dla nas zawsze najważniejszy jest Klient!

9.       Na podstawie obowiązującego prawa polskiego Klient, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i zwrotu towaru w ciągu 14 dni kalendarzowych (liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania ostatniego zamówionego towaru). Prawo odstąpienia dotyczy sprzedaży konsumenckiej, czyli  stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

10.   Nadto na podstawie obowiązującego prawa polskiego jeżeli Sprzedający i Klient nie umówili się inaczej, prawo do zwrotu nie obejmuje umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Klient odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

12.   Zwrotowi i wymianie nie podlega towar wykonany na indywidualne zamówienie Klienta - dotyczy to konkternych towarów - kompletów o niestandardowych wymiarach (140x200, 150x200, 180x200, 200x200) oraz wieloczęściowych kompletów pościeli (pięcio, sześcio, siedmio, ośmio, dziesięcio i jedenasto częsciowych). Zwrot i wymiana produktu nietypowego wykonanego wyłącznie na zlecenie Kupującego jest niemożliwy. Powodem jest brak możliwości dalszej odsprzedaży towaru, przez jego indywidualne cechy lub gabaryty.
 

VII Pozostałe

1.       W trakcie składania zamówienia, Klient może wyrazić dobrowolną zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu w celu ich przetwarzania w związku z realizacją zamówienia, co jest konieczne do realizacji zamówienia lub by otrzymywać informację handlową drogą elektroniczną lub dla celów marketingowych. Klientowi, który wyraził zgodę przysługują prawa określone w art.32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.), do uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

2.       Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3.       Sprzedający nie odpowiada za niedostosowanie przez Klienta używanego systemu informatycznego do wymagań systemu informatycznego Sklepu, w szczególności konfiguracji komputera albo przeglądarki internetowej.

4.       Wszelkie spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz powstałe w związku z wykonywaniem umów pomiędzy Sprzedającym a Klientami będą rozstrzygane przez powszechny sąd właściwy rzeczowo i miejscowo wg odpowiednich przepisów Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.1964 nr 43 poz.296 z późn.zm.).

5.       Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu lub cennika w każdym czasie i dowolnym zakresie. Klienci zostaną powiadomieni o zmianach na stronie internetowej  albo podczas logowania na konto i zapewniona im będzie możliwość ustosunkowania się do planowanych zmian w terminie przynajmniej 14 dni przed wejściem ich w życie. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz. Do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu lub cennika stosuje się zapisy wersji Regulaminu lub cennika obowiązujących w chwili złożenia poprawnego zamówienia przez Klienta.

6.       Wszelkie logo, znaki towarowe, nazwy produktów, firmy, itp. użyte na stronie internetowej Sklepu są należą odpowiednio do ich właścicieli lub uprawnionych i są umieszczone za zgodą tych podmiotów lub w celu wyłącznie informacyjnym.

7.       W sprawach uwag, komentarzy i sugestii dotyczących funkcjonowania Sklepu prosimy o kontakt poprzez:


Email: 
sklep@swiatsypialni.net

Tel. 500-799-318

 

8.       Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

 

Diese Seite nutzt Cookies für verschiedene Dienstleistungen. Die Richtlinien zur Verwendung von Cookies werden hierbei eingehalten. Sie können die Bedingungen für die Speicherung sowie den Zugriff auf die Cookie-Dateien in Ihrem Web-Browser festlegen.
Schließen
pixel